شناسهٔ خبر: 20104 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تازه‌ترین مصوبات شورای گسترش اعلام شد

شورای گسترش وزارت علوم تازه ترین مصوبات خود را در زمینه تاسیس دانشگاه، راه اندازی رشته و ارتقا برخی موسسات غیردولتی، اعلام کرد.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ارتقاء مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي خيام، اشرفی اصفهانی و سجاد به دانشگاه های غيردولتي ـ غيرانتفاعي خيام، اشرفی اصفهانی و سجاد و تغيير نام دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي سجاد به دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي صنعتي سجاد موافقت کرد.

این شورا ضمن موافقت قطعي با ايجاد آموزشكده فني و حرفه اي پسران شاهين شهر، با يكبار پذيرش دانشجو (به صورت بومي) در دوره كارداني پيوسته علمي ـ كاربردي رشته هاي  الكتروتكنيك ـ برق صنعتي و الكتروتكنيك ـ تأسيسات الكتريكي موافقت و انفكاك دانشكده دامپزشكي آمل از دانشگاه مازندران و الحاق آن به دانشگاه فناوري هاي نوين آمل موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، شورای گسترش آموزش عالی ضمن اعلام موافقت با اجراي تمام رشته‌هاي كارشناسي ارشد داير روزانه جهت اجرا در پرديس دانشگاه تبريز تاکید کرد: مصوبه جلسه مورخ ۱۴/۲/۹۲ شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر توقف پذيرش دانشجو در پرديس ارس كماكان به قوت خود باقي است.

همچنین این شورا با تمديد يكبار پذیرش دانشجو در سال ۹۴ـ۹۳ با ظرفيت ۵ نفر در رشته علوم شناختي ـ فلسفه ذهن براي پژوهشكده علوم شناختي با همكاري مجمع عالي حكمت اسلامي و دانشگاه باقرالعلوم از طريق آزمون اختصاصي ويژه طلاب موافقت به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد موسسه آموزش عالی غيردولتي ـ غيرانتفاعي فراز در گچساران با زمینه فعالیت عام نيز موافقت قطعی کرد.

همچنین مجوز تاسیس ۲ رشته تحصیلی مقطع دکتری ،۱۹ رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و ۱۲ رشته تحصیلی مقطع کارشناسی در ۳۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم صادر شد.

با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته های تحصیلی مقطع دکتری اصلاح نژاد دام در دانشگاه زنجان و مهندسی شیمی در دانشگاه گیلان ایجاد می شوند.

همچنین این شورا با ایجاد رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، مديريت كسب و كار (MBA در دانشگاه های محقق اردبیلی و کردستان، مطالعات منطقه اي و مددکاری اجتماعی در دانشگاه یزد، روابط بین الملل و مطالعات شبه قاره هند در دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه، علوم سیاسی در دانشگاه بیرجند، مديريت جهانگردي گرايش هاي بازاريابي جهانگردي و برنامه‌ريزي توسعه جهانگردي در دانشگاه مازندران و مديريت دولتي ـ مديريت تحول در دانشگاه ایلام موافقت کرد.

مجوز ایجاد رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد شيمي ـ شيمي آلي در مرکز مرند، زبان و ادبيات فارسي در مرکز گرمسار، شيمي ـ تجزيه در واحد طبس، روانشناسي اسلامي ـ روانشناسي مثبت‌گرا در مرکز ساری، روانشناسي تربيتي در مرکز سمنان، زبان و ادبيات عرب در مرکز سنندج، رياضي محض ـ آناليز عددي در مرکز تنکابن و تحقيقات آموزشي گناباد دانشگاه پیام نور توسط شورای گسترش آموزش عالی صادر شد.

همچنین این شورا، ایجاد رشته های کارشناسی مهندسي نساجي ـ پوشاك در دانشگاه رازی، مهندسي برق در دانشگاه مازندران، حقوق در مجتمع آموزش عالي گناباد، مديريت دولتي در دانشگاه اردکان، فلسفه و كلام اسلامي در دانشگاه شهید مطهری، تاریخ در دانشگاه زابل، مهندسي برق ـ مخابرات در دانشگاه اصفهان، فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه حضرت معصومه (س)، زبان و ادبيات عربي در دانشگاه کوثر، مهندسي كامپيوتر در مركز آموزش عالي كاشمر، علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري در مجتمع آموزش عالي سراوان و كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي در آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.

نظر شما