شناسهٔ خبر: 47366 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کاوشهایی در مبانی نظری حکومت دینی

کاوش برپایی حکومت عدل الهی، یک وظیفة عقلی است که مردم در برابر آن مسئولند و به همین دلیل، بر ارادة مردم استوار است.

کاوشهایی در مبانی نظری حکومت دینی

محسن اراکی

ناشر: دفتر نشر معارف

تعداد صفحات: 136 صفحه

قیمت: 5000 تومان

ادارة امور بشر با فرامین الهی، توسط رهبران آسمانی و از طریق اجرای برنامه‌های عادلانه و سعادت‌بخش، یک واجب عقلی است. البته این وجوب، بدان معنی نیست که حکومت دینی با جبر و اکراه بر مردم تحمیل شود، بلکه شیوة عمل حکومت دینی، اتکای بر ارادة مردم است. بدین ترتیب، برپایی حکومت عدل الهی، یک وظیفة عقلی است که مردم در برابر آن مسئولند و به همین دلیل، بر ارادة مردم استوار است.

حکومت دینی، مسئولیتی است که دو طرف دارد. از یکسو، بنابر حکم عقل، واجب است که خدای متعال این امکان را برای آحاد بشر فراهم کند که بتوانند راه عدل را در زندگی در پیش گیرند و از سوی دیگر، بنا بر حکم عقل، بر مردم واجب است از رهبران الهی و برنامه‌های آنان که اجرای عدل در زندگی بشر است، حمایت کنند و با رهبری آنان، عدل و قسط را برپا دارند.

نظر شما