شناسهٔ خبر: 55019 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «جابجایی بین‌المللی دانشجویان در ایران و جهان» منتشر شد

کتاب «جابجایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان» در خصوص روند جابجایـی بین المللـی دانشـجویان اردیبهشت ماه به چاپ رسید.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «جابجایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کرده گان در سطح ایران و جهان» در اردیبهشت ماه سال جاری توسـط برنامـه سیاسـت گـذاری مهاجـرت نخبـگان در پژوهشـکده سیاسـتگذاری علـم، فناوری و صنعت دانشـگاه صنعتی شریـف به چاپ رسید.

ایـن کتاب در تلاش است تا تصویری نسبتا روشـن و بـه روز از آخریـن تحـولات حـوزه جابجایـی بین المللـی دانشــجویان و تحصیل کــردگان ارائــه کند. در بخش اول کتاب، وضعیـت جهانـی تحـرک دانشـجویی به صـورت اجمالـی ترسـیم و سـپس در بخـش دوم وضعیـت و جایـگاه کشـور ایـران در ایـن زمینـه تبییـن شده است.

در بخـش سـوم و پایانـی کتاب نیـز بـه اختصـار سیاسـت ها و برنامه هـای جـذب و نگهداشـت دانشـجویان بین المللـی در کشـورها مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

نظر شما