شناسهٔ خبر: 55660 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

خیلی کم... تقریباً هیچ مرگ، فلسفه، ادبیات

کریچلی خیلی کم... تقریباً هیچ مسئله معنا را به مرکز مباحثه فکری بازمی گرداند.

خیلی کم... تقریباً هیچ
مرگ، فلسفه، ادبیات

سایمون کریچلی

مترجم: لیلا کوک منش

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۳۹۱ صفحه

قیمت: ۳۵ هزار تومان

خیلی کم... تقریباً هیچ مسئله معنا را به مرکز مباحثه فکری بازمی گرداند. دغدغه  اصلی کتاب این پرسش است که چگونه می توان برای تناهی انسان، بدون توسل به چیزی که از آن تناهی بر می گذرد، معنایی یافت. کریچلی با تأملی ژرف و گیتیانه بر موضوع مرگ، ایده هیچ انگاری را با عبور از بلانشو، لویناس، رمانتیسیم ینا و کاول پی می گیرد.  این تأمل در خوانشی از بکت، که از بسیاری جهات قهرمان کتاب است، به بار می نشیند. سایمون کریچلی به چاپ دوم کتاب، پیش گفتاری روشنگر و مفصل و فصلی دربار والاس استیونس افزوده است که بر ایده فلسفه به مثابه شعر اندیشه می کند.

نظر شما