شناسهٔ خبر: 58061 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

استدلال زبان خصوصی؛ ویتگنشتاین و مفسرانش منتشر شد

کتاب استدلال زبان خصوصی؛ ویتگنشتاین و مفسرانش تألیف غلامرضا حسین پور به همت نشر امیدصبا در پائیز سال جاری منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ فلسفه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی او از محورهای اساسی فلسفه موسوم به تحلیلی است. ویتگنشتاین با طرح استدلال زبان خصوصی در آثارش، به‌ویژه پژوهش‌های فلسفی، مهم‌ترین معرفت‌شناسی‌های پیش از خود  ـ خصوصاً عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی ـ را به چالش می‌طلبد و بنیان آن‌ها را، در قالب مثال‌هایی ساده و انضمامی، مانند: درد، رنگ، ساعت، پل، قطار، فشارسنج، فریاد، صدا و … نقد و جرح می‌کند. 

درواقع ویتگنشتاین در استدلال‌هایی که علیه وجود زبان خصوصی اقامه می‌کند و اساساً در پی ابطال آن است، این برداشت را که ما معرفتی از مضامین آگاهی خودمان داریم که نزد ما ظاهراً خصوصی هستند، زیر تیغ نقادی می‌برد؛ مسئله‌ای که نزد اسلاف او مفروض بود و بدیهی می‌نمود.

فیلسوفان بسیاری در باب این استدلال قلم‌فرسایی کرده و در پی تبیین و ایضاح مقاصد واضع آن برآمده‌اند که این کتاب، شمه‌ای از آن خردورزی مبارک را که خود درواقع ترجمانی از نوشتار مفسران برجسته ویتگنشتاین در خصوص استدلال زبان خصوصی است، عرضه کرده است.

فهرست تفصیلی کتاب عبارت است از:

پیشگفتار

درآمد

معنای زبان خصوصی

تجربه گرایی و زبان خصوصی

فرگه و زبان خصوصی

فصل اول؛ استدلال زبان خصوصی

مقدمه

تصویر زبان خصوصی؛ بند 243

ارجاع واژه ها به احساسات؛ بندهای 244 ـ 245

احساسات خصوصی؛ بند 246

افکار خصوصی؛ بندهای 249 ـ 250

امکان تظاهر به درد؛ بندهای 249 ـ 250

گزاره های تجربی و دستور زبانی؛ بندهای 251 ـ 252

معیار این همانی دردها؛ بندهای 253 ـ 254

پرداخت فلسفی؛ بند 255

دلالت واژه ها بر احساسات خصوصی؛ بندهای 256 ـ 257

تعریف اشاری خصوصی

استدلال علیه زبان خصوصی؛ بند 258

قرائت پرز

قرائت استرن

قرائت کنی

قرائت فاگلین

قرائت هکر

قرائت مالهال

قواعد زبان خصوصی؛ بندهای 259 ـ 261

تبیین خصوصی از واژه؛ بندهای 262 ـ 264

اشاره درونی به درد؛ بندهای 265 ـ 267

صداهای خصوصی؛ بندهای 268 ـ 269

کاربر واقعی نشانه خصوصی؛ بندهای 270 ـ 271

مؤخره؛ مروری بر بندهای 272 ـ 315

فصل دوم: قرائت شکاکانه از استدلال زبان خصوصی

مقدمه

پارادکس شکاکانه

1- معناداری فهم متعارف ما

2- چالش شکاک مفروض

3- واکنش محتمل به چالش شکاکانه

4- مسئله هنجاریت

راه حل شکاکانه و استدلال زبان خصوصی

1- مقایسه کواین و گودمن با ویتگنشتاین

2- صورت جدید شکاکیت

3- شرایط اظهارپذیری و استدلال علیه قواعد خصوصی

4- تبیین شرایط اظهارپذیری بر مبنای عکس نقیض شرطی

5- استدلال واقعی زبان خصوصی

6- نقد استدلال متعارف زبان خصوصی

فصل سوم؛ قرائت شکاکانه از استدلال زبان خصوصی در بوته نقد

مقدمه

ناسازگاری قرائت شکاکانه با ملاحظات متن شناسانه

مقایسه نادرست ویتگنشتاین با هیوم

نادرستی قرائت شکاکانه از نحوه کاربرد معنا و امور واقع

فردگرایی و تکامل زبان

فردگرایی وتوانایی معنا

بی نیازی معنا از تفسیر

قرائت نادرست از امر خصوصی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

در پیشگفتار این اثر آمده است:

در فصل درآمد این کتاب، مراد از استدلال زبان خصوصی، نقد مبانی معرفت شناسی تجربه گرایی انگلیسی ـ که خود از منابع مهم فلسفه تحلیلی است ـ و همچنین ریشه های فرگه ای استدلال زبان خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، اما فصل او که معظم مسائل این کتاب را در بر می گیرد، به تبیین و توضیح استدلال زبان خصوصی ـ براساس فهم و قرائت متعارف که از منظر بیشتر شارحان فلسفه ویتگنشتاین، مبتنی بر بندهای 243 ـ 315 پژوهشها است ـ پرداخته و به طور مبسوط، بندهای 243 ـ 271 را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده است.

فصل دوم این اثر نیز گزارشی است از قرائت شکاکانه سول کریپکی از استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین که مؤثرترین قرائت شکاکانه را از این استدلال ارائه کرده است، چرا که کریپکی، فهم اکثر مفسران ویتگنشتاین را در باب استدلال زبان خصوصی او، مورد نقد قرار می دهد و معتقد است استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین در واقع واکنشی به صورت جدیدی از شکاکیت است.

فصل سوم این کتاب متکفل نقد قرائت شکاکانه کریپکی از استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین است و در نهایت نیز نتیجه گیری کتاب آمده است.

کتاب استدلال زبان خصوصی؛ ویتگنشتاین و مفسرانش تألیف غلامرضا حسین پور به همت نشر امیدصبا به بهای ۳۰ هزار تومان در پائیز سال جاری منتشر شد.

نظر شما