شناسهٔ خبر: 59122 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کلمات انجمن

656 ملا عبدالرسول در طول حیات خود ۱۹ عنوان کتاب نگاشته است که از آن میان سه کتاب رساله انصافیه، تاریخ اشرار کاشان و کلمات انجمن از نظر تاریخی مهم هستند.

کلمات انجمن

ملا عبدالرسول مدنی کاشانی

به کوشش: سید محمود سادات بیدگلی

ناشر: شیرازه کتاب ما

تعداد صفحه: ۱۶۸ صفحه

قیمت: ۲۲ هزار تومان

ملاعبدالرسول از ابتدای پیدایش مشروطیت از طرفداران این نهضت در کاشان بود و در مجالس گوناگون آزادی خواهان شرکت می کرد و به دلیل موقعیت علمی و خانوادگی به ریاست انجمن ولایتی کاشان منصوب شد. او در طول حیات خود ۱۹ عنوان کتاب نگاشته است که از آن میان سه کتاب رساله انصافیه، تاریخ اشرار کاشان و کلمات انجمن از نظر تاریخی مهم هستند. رساله انصافیه از سایر آثار ایشان مهم تر است این رساله در ادامه سنت رساله نویسی علما با هدف نشان دادن انطباق مشروطه با اسلام نوشته شده است. این اثر را در ردیف تنبیه الامه و تنزیه المله نایینی قرار می دهند. دومین کتاب مهم مدنی تاریخ اشرار کاشان است. مدنی در این کتاب با دیدی کلی به طغیان نایبیان پرداخته و علل بروز طغیان را مختص به اشرار ندانسته است. او بیکاری مردم، ضعف دولت، بی ایمانی بزرگان شهر و خیانت کارگزاران امور و در یک کلام فساد زمانه را در طغیان دخیل دانسته است. سومین کتاب یعنی رساله کلمات انجمن مجموع سلسله مباحثی است که بعدها ملا عبدالرسول آنها را جمع آوری کرده است. در منزل ملا عبدالرسول تعدادی از دوستان و همدلان او و نیز چند نفر از فرزندانش جمع می شدند و مباحثی را مطرح می کردند. این گروه به شدت ضد فعالیت های نایب حسین کاشی بودند. نظرات مدنی در این کتاب به سخنان سیدجمال ایدین اسدآبادی شباهت دارد آن جا که صحبت از آسودگی جوامع غربی می کند و اینکه غربیان بر طبق قواعد اسلام رفتار می کنند و در آسودگی زندگی می کنند و مسلمانان در سختی. سادات بیدگلی که این رساله به کوشش او چاپ شده است در مقدمه ای مفصل به بحث های فقهی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در رساله کلمات انجمن آمده را بیان کرده و سپس متن کامل رساله را آورده است.

نظر شما