شناسهٔ خبر: 59270 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

جنگ ها و بدن ها

بدن این کتاب قصد دارد میان سینمای ژاپن، جنگ جهانی دوم و نشانه تن مثلثی ترسیم کند.

جنگ ها و بدن ها

(نشانه تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن)

نغمه ثمینی

ناشر: نی

تعداد صفحه:۱۷۰ صفحه

قیمت: ۲۴ هزار تومان

این کتاب قصد دارد میان سینمای ژاپن، جنگ جهانی دوم و نشانه تن مثلثی ترسیم کند. فرهنگ سنتی ژاپن نگاهی ویژه و منحصر به فرد به نشانه بدن دارد. شاید کمتر فرهنگ کهنی است که همانند این فرهنگ بدن ها را جایگاهی بخشیده باشد هم پایه و هم سایه ذهن و روح و با نظریه ها و آداب و آیین های خاص این جایگاه را نهادینه کرده باشد. بنابراین نظریه های غربی در باب بدن برای کشف و درک کامل مفهوم بدن در سنت ژاپنی کارآمد نیست. در فصل اول این کتاب تلاش شده است تا مفهوم و تعریف بدن را در فرهنگ سنتی ژاپن به شکل کلی بررسی و ریشه یابی شود تا مقصود از بدن ژاپنی بیان شود. در فصل دوم از وضعیت بدن ژاپنی تحت تاثیر جنگ و اشغال منظری ارائه شود و نشان دهد که در جنگ جهانی دوم بدن ها در هیچ سرزمینی مانند ژاپن ویرانی و تحقیر و درد را تجربه نکردند. در فصل بعدی کتاب از سینمای این دوره سخن گفته شد و این که چگونه برخی از سینماگران ژاپنی با پرداخت خودآگاهانه به نشانه بدن به اصطلاح سینمای بدن بعد و تاریخ بخشیدند. البته این کتاب تنها به دسته فیلم های سینمای بدن نمی پردازد چراکه به نظر می رسد حتی فیلم هایی که خارج از دسته سینمای بدن جای دارند نیز تصویر قابل تحلیلی از بدن ژاپنی پس از جنگ به دست می دادند.

نظر شما