شناسهٔ خبر: 58306 - سرویس کتاب و نشر

کانت و فلسفه معاصر

5 لوسین گلدمن رابطه میان ادوار انتقادی و پیش‌انتقادی را در تحول اندیشه کانت مطالعه می‌کند.

کانت و فلسفه معاصر

لوسین گلدمن

مترجم: پرویز بابایی

ناشر: موسسه انتشارات نگاه

تعداد صفحه: ۲۹۴ صفحه

قیمت: ۲۸ هزار تومان

کتاب حاضر یکی  از معدود پژوهش‌هایی است که فلسفه کانت را به طور کلی مورد بررسی قرار می‌دهد. لوسین گلدمن رابطه میان ادوار انتقادی و پیش‌انتقادی را در تحول اندیشه کانت مطالعه می‌کند و بر این باور است که غفلت گسترده دوره پیش‌انتقادی، فهم شایسته دوره انتقادی را زایل نموده است. گلدمن ایده‌های کانت را در بافت اجتماعی و تاریخی‌اش قرار می‌دهد. در این اثر بود که گلدمن پایه کاربرد مضمون «نگرش تراژیک» را گذاشت که به پژوهش درخشان وی درباره پاسکال و راسین، یعنی خدای پنهان گسترش یافت. این کتاب درواقع ادامه بررسی پیشین او درباره کانت و تحلیلی مارکسیستی از ادبیات و فلسفه در فرانسه است.