سخنوری

کل اخبار:1

  • رتوریک ۱۳۹۳-۰۶-۱۳ ۱۰:۳۲

    هاپزیبا روسکی؛

    دانشجویان باید چه چیزهایی دربارۀ رتوریک بدانند؟

    ارسطو بر این عقیده بود که سخنرانان می‌توانند بر اساس دنیاي پیرامونشان مشاهده کنند که ارتباطات چگونه روي می‌دهد و از این فهم براي سخن گفتن و ایجاد استدلال‌های متقاعدکننده استفاده کنند.