علم جمعی

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ ۱۶:۲۰

    "صاحب علم جمعی" به چه کار می آید؟ / حسن انصاری

    هواداران مکتب موسوم به تفکیک در برابر این واقعیت که میرزا مهدی اصفهانی سخنان خود را با استناد به تلقی از "صاحب علم جمعی" یقینی و علوم ناب و خالص آل محمد قلمداد می کرده معمولاً پاسخی کلیشه ای دارند...