فریدون آدمیت

کل اخبار:4

 • تاریخ ۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۰۹:۴۵

  «ساختار نظام دانشگاه ایرانی» چه تأثیری در ناکام ماندن ظهور «پرسشگری تاریخی» در آموزش رشتۀ تاریخ داشته است؟

  پرسشگری تاریخی و دانشکدۀ ایرانی تاریخ

  دانشگاه از دل حکومتی که در حال مدرن شدن بود بیرون آمد و در این میان، تاریخ که پیش از آن «پیوند ناگسستنی» با دربار و حکومت داشت، همچنان درون نهاد دانشگاه این ارتباط و پیوند را در دنیای «در حال مدرن شدن ایرانی» نیز حفظ کرد و تا امروز که دانشگاه و دولت به‌عنوان ابربوروکراسی درهم تنیده شده‌اند، این ارتباط میان حکومت و رشتۀ تاریخ برقرار و باقی است.

 • ۱۳۹۴-۰۸-۱۰ ۱۰:۵۰

  آدمیت، تاریخ پژوهی در دیپلماسی

  «تاریخ‌پژوهی» و «دیپلماسی» دو ویژگی از هویت اجتماعی فریدون آدمیت است که از عنفوان جوانی زمینه‌سازی ساختار راه آینده علمی و کاربردی او را بنیان نهاد.

 • ۱۳۹۳-۰۶-۰۴ ۱۲:۲۲

  مجموعه شخصی فریدون آدمیت به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی اهدا شد

  چند مجموعه ارزشمند شخصی ارزشمند از جمله مجموعه‌ای از آثار فریدون آدمیت به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی اهدا شد.

 • تاریخنگاری1 ۱۳۹۲-۱۱-۱۳ ۰۷:۳۵

  نگاهی به چگونگی برآمدن تاریخ­نگاری آکادمیک (1)

  سایه سنگین سیاست بر تاریخ نگاری ایران

  تاریخ نویسی سنتی که یک هزاره پارادایمی مسلط در تاریخ‌نگاری خوانده می شد، بعد از ضربه های مهلکی که از جانب تجدد طی یک قرن متحمل شد، چون جسمی بی‌جان، رمقی برای تداوم سلطه خود نداشت، اما به همان نسبت رقیبی براي عرض اندام در عرصه تاریخ نگاری وجود نداشت. چنین پیچیدگی هایی در تاریخ‌نگاری متاخر عصر قاجار حاکی از آن است که تاریخ‌نگاری در مرحله بی هنجاری پس از فراگیر شدن بحران در پارادایمی مسلط به سر می برد.