فمنیسم فلسفی

کل اخبار:2

 • فوتبال ۱۳۹۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۵۸

  نگاهی به مقوله فوتبال و جنسیت؛

  فراخوان فوتبال برای زنان

  فوتبال در ایران گفتمانی می‌سازد، گفتمانی که بدن زنان در آن حائز دلالت‌های فرهنگی خاصی می‌شود و فرهنگ جنسیتی غالب دچار چالش می‌شود، چالشی که عبارت است از کشیده شدن زنان از سویۀ طبیعی خود به قطب فرهنگی مردانه.

 • نیچه و سالومه ۱۳۹۴-۰۶-۰۹ ۰۹:۰۶

  به مناسبت يكصد و پانزدهمين سالمرگ فردريش نيچه؛

  شرحی بر رابطۀ فردريش نيچه و لو سالومه

  نيچه در مخالفت با هرگونه استيلاجويی، فمنيسم فلسفی را نيز تاب نياورد! از ظواهر امر چنان بر می‌آيد كه تلاش فمنيسم فلسفی معطوف به «نقادی» و «مشروعيت‌‌زدايی» از نمودهای جزميت مردانه است. اما در نگرش نيچه غايت فمنيسم فلسفی خلاف چنين تلقيِ ساده‌انگارانه‌ای از نقادی است.