مدینه فاضله

کل اخبار:2

 • افلاطون ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۲:۳۰

  ماجرای مواجهه مترجمان ایرانی با جمهور؛

  افسون افلاطون

  فلاطون در رساله جمهور تنها به طراحی شهری زیبا به عنوان مدینه فاضله در ذهنیت خود اقدام نمی کند، بلکه موضعی اصولی و هماهنگ نسبت به نظر و عمل دارد و تلاش دارد تا موضع فلسفی خود را در هماهنگی با آرمان و واقعیت ارائه دهد. با این تحلیل، آنچه مهمتر از تحقق مدینه فاضله است و در رساله جمهور به عنوان مانیفست فلسفه سیاسی افلاطون مطرح می شود، طرح آن مدینه است که ناظر بر طراحی افقی برای رسیدن به کمال باشد.

 • ۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ۱۶:۰۰

  صفات شهر آرمانی اسلام در نشست پیش اجلاسیه نظریه «فضای حیات طیبه: شهر آرمانی اسلام» مطرح شد

  پیش اجلاسیه «فضای حیات طیبه: شهر آرمانی اسلام» به همت معاونت پژوهشی واحد علوم و تحقیقات و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار شد.