مهدی بنایی

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۴۰

    فلسفه متعهد به بازاندیشی مقام انسان در تاریخ و جهان است

    فیلسوف درگیر ترین انسان با تاریخ است. این است که فلسفه همواره معاصر است و متعهد بازاندیشی و بازنشان دادن مقام انسان در تاریخ و جهان است.

  • ۱۳۹۳-۱۱-۲۹ ۱۷:۵۰

    تجدد و امکان تعدد هویت / گفتاری از دکتر مهدی بنایی

    بحث تکثر فرهنگی و امکان بازسازی و یا حفظ هویت ایرانی از مباحث پراهمیت در میان پژوهشگران ایرانی فلسفه و علوم اجتماعی است. به همین مناسبت دانشوران از زوایای متفاوتی در سمیناری در پژوهشگاه علوم انسانی با عنوان «تکثر فرهنگی و هویت ایرانی» به این مسئله پرداختند. در ادامه گزارش سخنرانی سوم این سمینار که توسط دکتر مهدی بنایی جهرمی ایراد شد را می‌خوانید: