نسخه‌خوانی

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۴-۰۴-۰۷ ۱۲:۳۰

    انتشارمجموعه آثار امامیه با مقدمۀ حسن انصاری

    این کتاب چاپ نسخه‌برگردانی از یک اثر کهن و ارزشمند شیعی است که از جنبه‌های مختلف از آن جمله وجود احادیث مهم از راویان و عالمان ناشناخته و تواریخ و اسناد قابل توجه برای شناخت عالمان امامی سده‌های پنجم و ششم قمری خراسان حائز اهمیت است.

  • ۱۳۹۳-۰۷-۰۲ ۱۲:۲۰

    مصححان کتاب‌ها در حال انقراضند

    یوسف بیگ باباپور، سندپژوه و پژوهشگر تاریخ می‌گوید: این روزها شاید تعداد افراد سندپژوه و نسخه‌شناس مجرب در ایران به 100 نفر هم نرسند، در حالی که سندپژوهی و نسخه‌خوانی یکی از بایسته‌های تاریخ ایران و اسلام، به ویژه تاریخ معاصر است.