نظریه فیلم

  • شماره پنجم ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۱:۰۹

    شماره پنجم نشریه «فرهنگ امروز» منتشر شد

    فرهنگ امروز در شماره پنجم خود درصدد برآمده با گشودن پرونده «روشنفکری و قدرتمندی» به بررسی نسبت روشنفکران با حاکمیت سیاسی در عصر پهلوی دوم بپردازد.