شناسهٔ خبر: 59339 - سرویس کتاب و نشر

تهران ۵۶

تهران این کتاب درواقع گزارشی است که شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در سال ۱۳۵۶ در خصوص مشکلات این شهر ارائه داده است و نسبت به توسعه نامتوازن تعمیق نابرابری و کم‌اثری سیاست‌های موجود هشدار می‌دهد

تهران ۵۶

سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده

محسن گودرزی- آرش نصر اصفهانی

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۲۰۳ صفحه

 قیمت: ۲۸ هزار تومان

این کتاب درواقع گزارشی است که شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در سال ۱۳۵۶ در خصوص مشکلات این شهر ارائه داده است و نسبت به توسعه نامتوازن تعمیق نابرابری و کماثری سیاستهای موجود هشدار میدهد و بر لزوم تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح کشور و چگونگی سازماندهی نظام مدیریت شهری تاکید میکند و تصویری از آینده تهران را در صورت تداوم روندهای جاری برابر خواننده می‌گذارد. نویسندگان این گزارش نهایتا نتیجه میگیرند که مشکلات تهران راهحل بروکراتیک ندارد و به صراحت اعلام میکنند که برنامهریزی امری سیاسی است و راهحل باید در مشارکت واقعی مردم، توسعه نهادهای اجتماعی و تغییر سیاستهای کلان و در پیش گرفتن توسعه متوازن جستوجو کرد. همچنین این کتاب مقدمهای تقریبا مفصل دارد و بر این امر اشاره داردکه اکنون بعد از حدود ۴۰ سال چگونه باید به این گزارشها نگریست.