کتاب و نشر

  • ۱ ماه قبل

    تأملات فلسفی در باب روان انسان

    اشنلر در این کتاب به مفهوم روان انسان (روح) و سودمندی همیشگی آن در بستر انقلاب علمی و تکنولوژیک در حال گسترش می‌پردازد. بحث اصلی این کتاب در پی این فرضیه است که اگرچه انقلاب علمی لزوماً تهدیدی برای نوع بشر نیست، اما معمولاً در مورد انسان کور و ناتوان است.

  • دانش اتوپیا ۲ ماه قبل

    دانش اتوپیا

    والرشتاین با اشاره به جهانی شدن تجارت، تغییر نهادهای کار و خانواده، شکست ایدئولوژی سنتی لیبرال و خطر بحرانهای عمیق زیست محیطی، بر این باور است که سیستم دولت_ملت دیگر کارایی ندارد.