شناسهٔ خبر: 59288 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد

در پنجمین فصلنامه «نقد کتاب ادبیات و هنر» به نقد کتاب‌های مختلف از جمله نقد نمایشنامه‌ای از اکبر رادی پرداخته شده است.

شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ شماره پنجم فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر به صاحب‌ امتیازی موسسه خانه کتاب و مدیر مسئولی نیکنام حسینی‌پور و سردبیری مریم حسینی منتشر شده است.

مریم حسینی در بخشی از سخنان خود به عنوان سردبیر از زیبایی زندگی هنر می‌گوید و کارکردهای هنر را بر می‌شمارد. از جمله کارکردهایی که مربوط به هنر می‌داند ایجاد تعادل و توازن است و این که هنر ما را از ناهنجاری‌ها دور می‌کند و حسی از نظم را به ما القا می‌کند. همچنین از کمک هنر به خودشناسی افراد حرف می‌زند و از قول نیچه می‌گوید که این نگاه هنری به جهان است که زندگی را ممکن می‌سازد.

نقد شفاهی، نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)، نقد شعر، نقد تصحیح متن، نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)، نقد نمایشنامه، نقدِ نقد و معرفی کتاب از بخش‌های اصلی این شماره فصلنامه ادبیات هنر هستند.

در بخش نقد شفاهی گزارشی از نشسـت نقد و بررسـی کتاب «ادبیات ایران در دوره قاجار» که عصر روز یکشـنبه 16 دی مـاه 1397 در سـرای اهـل قلـم با حضور نویسـنده اثـر، مهوش واحددوسـت عضو هیئـت علمـی دانشـگاه ارومیـه، نسـرین فقیـه ملکمرزبـان عضـوهیئـت علمی دانشـگاه الزهـرا، محمود بشـیری عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علامه طباطبایی، عیسـی امن‌خانـی عضـو هیئت علمـی دانشـگاه گلسـتان و مریم حسـینی عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه الزهـراء و سـردبیر فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات و هنـر برگـزار شـد، ارائه می‌دهد.

در قسمت نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات) شاهد مقالاتی از  سعید مهری دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مهرناز شیرازی عدل دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و آرش امرایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر هستیم که به ترتیب مقالاتی در حوزه نقد و بررسی کتـاب‌های «تصـوف عصـر صفـوی و ادبیـات آن دوره» اثر سـید جـلال موسـوی، «رئالیسم عرفانی» اثر محمد روگر  و «در لفظ دری» اثر کاظم دزفولیان نوشته‌اند.

در شماره پنجم فصلنامه ادبیات و هنر نقد شعر هم وجود دارد. هشاد شهبازی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء به نقـد کتـاب «گـوش درد قـرن چهارده هجـری» اثـر عبـاس حبیب‌بدرآبـادی پرداخته اسـت.

در بخش نقد تصحیح متن این فصلنامه، فاطمه مهری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی مقاله‌ای درباره مجموعه «رسـائل طغرای مشـهدی» به کوشـش دکتر سـیدمحمد صاحبی، نوشته است.

معرفی،‌ نقد و بررسی کتاب «دایره‌المعارف بزرگ خط» نوشته علی‌اصغر مقتدائی، کتاب «مبانی اسطوره‌شناسی» اثر عباس مخبر، کتاب «طبیعت در هنر باستان» اثر عفت‌السادات افضل‌طوسی و کتاب «کنکاش در هنر معاصر ایران» اثر حمید کشمیرشکن از جمله مقالاتی است که در بخش نقد کتاب پژوهشی‌(هنر) این فصلنامه می‌خوانیم.

همچنین در شماره پنجم فصلنامه ادبیات و هنر بخشی تحت عنوان «نقد نمایشنامه» وجود دارد که طیبه نصراللهی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، نقدی بر نمایشنامه «از پشت شیشه‌ها» اثر اکبر رادی نوشته است.

در قسمتی از نقد نمایشنامه «از پشت شیشه‌ها» می‌خوانیم:
«نمایشنامـه از پشـت شیشـه‌ها بـا پنج شـخصیت مریم، بامـداد و خانم و آقای درخشـان و خدمتـکار، در ظاهـر، روایت داسـتان دو خانـواده متفاوت با تضادهایی در فرهنگ و سـبک زندگـی آنهـا اسـت، اما بـا مطالعـه دقیق‌تر، بـه لایه‌هـای پنهان داسـتان کـه رخدادهای تاریخـی و سیاسـی مهمـی را روایـت می‌کنند، پـی می‌بریم. رادی در نمایشنامه از پشـت شیشـه‌ها، به طور مسـتقیم به زمان اثر اشـاره نمیکند، بلکـه بـه ایـن عنصر مهم بـه صـورت  کامـلا نمادگرایانـه می‌پردازد و گفت‌وگوهـای خانم و آقـای درخشـان و نشـانه‌های بین سـطرها، کلیدهایی بـرای درک تاریخ، شـرایط و زمان اثـر در اختیار خواننـده می‌گذارند.

مطابـق نظـربشـیریه، ایـن نمایشنامـه، متأثـراز رویدادهـای دهـه چهل تاریـخ ایران اسـت؛ دهـه‌ای کـه مصادف اسـت با آغاز انقلاب سـفید کـه تغییر و تحولات گسـترده‌ای را بـه همـراه داشـت. «انقلاب سـفید شـاه و مردم»، نـام مجموعـه‌ای از برنامه‌هـای اصلاحی، اجتماعـی و اقتصـادی بـود کـه در دوره پهلـوی دوم در ابتـدای دهـه چهـل خورشـیدی آغـازگردیـد و در بهمـن 1341 ، بـه معـرض همه‌پرسـی گذاشـته شـد. این طرح بـا وجود. موافقـان و مخالفـان بسـیار، بـا اکثریـت آرا در 1342به اجرا درآمد. انقلاب سـفید، شـامل نـوزده اصـل کلـی بـودکـه مهمترین آنهـا و محور اصلـی انقلاب سـفید، اصـل اصلاحات ارضـی بـود. شـاه بـا تشـکیل کابینـه اصلاحـات، مبـارزه علیـه فئودالیسـم را آغـازکـرد و تضمیـن رفـاه کارمنـدان دولـت، اجـرای قانون اصلاحـات ارضـی، تضمین رفـاه کارگران از طریـق مشـارکت آنهـادر سـودکارخانه و کمـک به مالـکان کارخانه از طریـق حمایت از صنعـت داخلـی رادردسـتورکار قـرارداد (بشـیریه، 1394 ،ص. 43.)»

همانند سایر شماره‌های این فصلنامه بخشی به معرفی کتاب اختصاص داده‌ شده است که این بار گل‌آرا داورپناه
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی، کتاب «راهنمای راتلج درباره فیلم و فلسفه» اثر پیسلی لیوینگ استون و کارل پلنتینـگا پرداخته است.

در پایان نیز در بخش کتاب‌شناسی 52 کتاب از نویسندگان مختلف را معرفی کرده است. کتاب‌های از ژان‌پل سارتر تا دیوید کارتر، مایکل رایان و ریفی حبیب را در برمی‌گیرد.

انتشارات خانه کتاب شماره پنجم فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» سال دوم،‌ بهار 1398 را در 196صفحه و با قیمت 100000 تومان منتشر کرده است.

نظر شما