سیاست‌گذاری علم‌وفرهنگ

  • مرگ مدرسه یا آیندۀ مدرسه؟ ۲ ماه قبل

    فناوری‌های نوین ارتباطی و نهادزدایی از نهاد مدرسه؛

    مرگ مدرسه یا آیندۀ مدرسه؟

    فناوری‌های نوین منجر به تغییر از کلاس‌های ساختارمند به کلاس‌های کمتر ساختاریافته ‌شده است؛ در نتیجه معلمان و دانش‌آموزان دیگر نمی‌توانند به کلاس درس مثل گذشته نگاه کنند. شاید بتوان گفت فناوری‌های نوین ارتباطی منجر به تغییر در مناسبات انسانی یادگیری می‌شود: دانش‌آموز دیگر در کلاس درس با سکوت خود درس را یاد نمی‌گیرد، بلکه در کشف دانش مشارکت دارد.