مبانی علوم‌انسانی

  • تاملی بر ترجمۀ آثار معماری در ایران ۱۳ ساعت قبل

    پاسخی به نقد و بررسی کتاب «تاریخ معماری رنسانس»؛

    تاملی بر ترجمۀ آثار معماری در ایران

    در ایران آثار مکتوب معماری معمولاً توسط معماران ترجمه می‌شوند و معماران نیز بنا بر سلیقه و نیاز شخصی مبادرت به این امر می‌کنند و هرگز متکی به هیچ برنامه‌ریزی قبلی نیستند؛ و گاه همان مهندسان مشاور که معماران در آن فعالیت دارند اقدام به انتشار کتاب می‌کنند و گاه توزیع سراسری نیز نمی‌یابد. دانشگاه‌های ما هیچ کارنامۀ موفقی در این زمینه ندارند تا آنجا که دانشگاه تهران خوب و بد کار را به تشخیص مترجم آن واگذار کرده است.