مبانی علوم‌انسانی

  • سیاست پوپولیستی روی دیگر تاریخ مبتذل ۲ ماه قبل

    مردمی نامه‌نویسی، چیستی و چرایی در گفتاری از داریوش رحمانیان؛

    سیاست پوپولیستی روی دیگر تاریخ مبتذل

    از منظر آسیب‌شناختی، تاریخ‌نویسی معاصر ایران چند آفت مهم دارد. نخست اینکه قدرت‌زده است یعنی اینکه تاریخ ابزاری در دست ارباب قدرت است، دوم ایدئولوژی‌زدگی است مثلا بسیاری از اصحاب تاریخ معاصر ما به شکل ایدئولوژیک با تاریخ برخورد کردند.... در ربط دو ویژگی فوق باید آفت سوم را سیاست‌زدگی خواند. آفت چهارم عوام‌زدگی است. در این میان آنچه غافل مانده، تاریخ روش‌مندی است که باید ذهن مردم را برای کنش صحیح و سالم در عرصه سیاست تقویت و آماده کند.