شناسهٔ خبر: 60992 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

سهم ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور از بودجه ۹۹/ کمترین و بیشترین رشد بودجه

سهم ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور از بودجه ۹۹ نشان می دهد که هنوز بیشترین رشد بودجه به سه دانشگاه بزرگ کشور محدود است.

سهم ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور از بودجه ۹۹/ کمترین و بیشترین رشد بودجه

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این لایحه بودجه دانشگاه ها در قالب جدول اعتبارات هزینه ای دستگاه های مجری درج شده است.

امسال در لایحه بودجه عملکرد سال ۱۳۹۷، مصوب ۱۳۹۸ و برآورد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اولین بار در کنار هم آمده است.

بررسی بودجه ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور نشان می دهد که دانشگاه تهران همچنان دارای بیشترین بودجه در میان دانشگاه های کشور است. وضعیت رشد بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ نیز نشان می دهد که دانشگاه تهران دارای بیشترین بودجه مصوب بود.

همچنین برآوردهای بودجه ای سال ۱۳۹۹ مشخص می کند که رشد بودجه دانشگاه ها برای دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و تربیت مدرس بیشترین رشد و برای دانشگاه های اصفهان، لرستان، یزد و صنعتی خواجه نصیر کمترین رشد را نشان می دهد.

جدول اعتبارات هزینه ای ۲۰ دانشگاه کشور (بر مبنای جدول اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۹)

ردیف نام دانشگاه

مصوب ۱۳۹۸

(مبالغ به میلیون ریال)

برآورد ۱۳۹۹

(مبالغ به میلیون ریال)

۱ دانشگاه تهران ۳,۶۳۴,۷۹۵ ۶,۸۸۶,۸۴۰
۲ دانشگاه شهید بهشتی ۲,۶۷۴,۸۳۷ ۴,۲۳۷,۵۵۲
3 دانشگاه صنعتی شریف ۲,۲۵۴,۹۷۶ ۳,۸۷۱,۲۴۷
4 دانشگاه تربیت مدرس ۲,۸۸۵,۰۳۷ ۳,۵۸۵,۱۶۲
5 دانشگاه شیراز ۲,۶۸۳,۵۰۰ ۳,۵۸۲,۷۵۶
6 دانشگاه تبریز ۲,۵۷۱,۰۸۷ ۳,۴۹۸,۲۰۰
7 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲,۱۱۷,۱۹۶ ۳,۲۲۳,۰۵۸
8 دانشگاه شهید چمران اهواز ۲,۲۷۱,۴۷۴ ۲,۸۷۳,۴۱۲
9 دانشگاه اصفهان ۲,۱۳۸,۵۸۵ ۲,۸۲۰,۷۷۵
10 دانشگاه علم و صنعت ایران ۱,۸۴۳,۳۵۱ ۲,۷۷۷,۴۶۶
11 دانشگاه علامه طباطبایی ۱,۶۳۳,۰۲۵ ۲,۶۶۷,۸۳۷
12 دانشگاه صنعتی اصفهان ۱,۹۰۵,۲۷۹ ۲,۵۹۴,۲۷۷
13 دانشگاه خوارزمی ۱,۷۵۶,۲۷۱ ۲,۲۹۲,۳۵۷
14 دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱,۸۴۱,۷۳۱ ۲,۲۶۰,۴۸۸
15 دانشگاه گیلان ۱,۷۸۹,۶۹۴ ۲,۱۵۸,۷۸۵
16 دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱,۶۹۷,۹۵۲ ۲,۰۷۶,۶۱۶
17 دانشگاه یزد ۱,۵۳۱,۰۶۰ ۱,۷۹۷,۱۵۸
18 دانشگاه بوعلی سینا ۱,۵۰۶,۰۶۴ ۱,۷۷۳,۸۵۳
19 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱,۲۲۴,۹۹۱ ۱,۶۰۷,۶۱۸
20 دانشگاه لرستان ۱,۰۱۴,۷۳۶ ۱,۳۳۹,۷۴۴

نکته مورد توجه در این جدول درج تنها عدد مقابل هر ردیف با نام دانشگاه است. در این جدول ردیف های پردیس ها و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها که به صورت جداگانه دارای ردیف بودجه هستند درج نشده اند. همچنین اعداد مربوط به تملک دارایی سرمایه ای دانشگاه ها در این جدول مورد محاسبه قرار نگرفته است.

نظر شما