شناسهٔ خبر: 63360 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

شرایط جدید صدور مجوز رشته-گرایش ابلاغ شد

با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی «راهبرد اخذ مجوز رشـته - گرایش توسط دانشـگاهها و مؤسسات آموزش عالی» از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ابلاغ شد.

شرایط جدید صدور مجوز رشته-گرایش ابلاغ شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی «راهبرد اخذ مجوز رشته - گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. این مصوبه از سال ۱۴۰۰ مبنای بررسی درخواست‌ها و تصمیم گیری خواهد بود.

در ابلاغیه دکتر علی خاکی صدیق به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی چنین آمده است:

برنامه راهبردی دانشگاه / مؤسسه لازم است مشتمل بر طرح توجیهی، پیش بینی رشته- گرایش‌های قابل حذف و ایجاد در یک دوره پنج ساله مبتنی بر مأموریت مصوب، نیازهای محلی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی برحسب مورد، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه به ویژه ماده ۶۶ برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی طراحی و تدوین شود.

برنامه راهبردی دانشگاه / مؤسسه همچنین باید متضمن برنامه توسعه و تحدید رشته - گرایش‌ها با تأکید برحذف یا تغییر ماهوی رشته‌های کم متقاضی، در نظر گرفتن ظرفیت دانشجویی، وضعیت کمی و کیفی اعضای هیئت علمی مرتبط با رشته‌های جدید، امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، سخت افزاری و نرم افزاری و دیگر زیرساخت‌ها و با در نظر گرفتن همه واحدهای اقماری ودانشجویان موجود اعم از دانشجویان برخوردار از قانون موسوم به آموزش رایگان یا شهریه پردازباشد.

برنامه راهبردی دانشگاه / مؤسسه درصورت تأیید شورای دانشگاه / مؤسسه وحسب مورد تصویب هیئت امنای ذیربط، مبنای اخذ مجوز رشته - گرایش قرارخواهد گرفت.

متن کامل مصوبه جلسه ۹۲۹ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به شرح زیر است:

راهبرد اخذ مجوز رشته – گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و ساماندهی توسعه رشته‌های دانشگاهی، راهبرد پیشنهادی در موضوع ساماندهی اخذ مجوز رشته - گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد وضمن تأکید برضرورت و اهمیت موضوع مطروحه، مقرر داشت:

الف- ضمن بررسی امکان پذیری استفاده از رتبه بندی‌های بین المللی در کنار نظام رتبه بندی داخلی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور درسه دسته به شرح زیر رتبه بندی شوند:

دسته اول: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۱ تا ۲۰

دسته دوم: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۲۱ تا ۵۰

دسته سوم: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۵۱ به بعد

ب- راهبرد جدید اخذ مجوز رشته-گرایش در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با توجه به مراحل زیر به اجرا گذارده شود:

۱ .برنامه راهبردی دانشـگاه/ مؤسـسه حسب مورد پس از تأیید شورای دانشـگاه/ مؤسـسه و هیئت امنای ذیربط، ملاک اصلی اخذ مجوز رشته است.

۲ .درصورت وجود این برنـامه، لازم است درخواست ایجاد رشـته توسط دانشـگاه/ مؤسسه پس از بررسی تأییـد اولیه در دفتر گسترش آموزش عالتأییدایید توسط کارگروه تخصصـی ذیربط و مبتنی بر شاخص‌های تعیین شده توسط شورای گسترش و برنامهریزیی آموزش عالی، کمیت و کیفیت هیئت علمی و امکانـات کارگاهی و آزمایشگاهی مـورد بررسـی قرار گیرد.

نظر کارگروه تخصصی برای بررسی نهایی به کمیسیون آموزش عالی ارسالشده و درصورت تأیید کمیسیون، برای تصویب بهشورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی ارایه شود.

تذکر ۱: درخواست‌های دانشگاه‌های دسته اول بی نیاز از بررسی توسط کارگروههای تخصصی وکمیسیون آموزش عالی درشورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی قابل طرح و بررسی است.

تذکر ۲: درخواست‌های دانشگاه‌های دسته دوم پس از تأیید اولیه دفترگسترش آموزش عالی و رئیس کارگروه تخصصی (درصورت نیاز)، به ترتیب قابل طرح در کمیسیون آموزش عالی و شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی است.

تذکر ۳: باقی بودن اجازه پذیرش دانشجو در رشته-گرایشه ای دارای مجوز قطعی، به تداوم حفظ شرایط لازم علمی و آموزشی منوط و موکول است و درصورت از دست رفتن یک یاچند شرط، به تشخیص معاونت آموزشی وزارت عتف و با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، حسب مورد نسبت به جلوگیری از ادامه پذیرش دانشجو یا ابطال مجوز رشته اقدام خواهدشد.

نظر شما