شناسهٔ خبر: 13588 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مسائل اساسی پدیدارشناسی

مسائل اساسی پدیدارشناسی این کتاب از پدیدار‌شناسی نمی‌گوید بلکه از همان می‌گوید که پدیدارشناسی خود از آن می‌گوید.در واقع این کتاب قصد ندارد که بگوید به کردار مورخان بر جریانی جدید در فلسفه که بدان پدیدار شناسی می‌گویند، چه رفته است.

نام کتاب: مسائل اساسی پدیدارشناسی

تالیف: مارتین هایدگر

ترجمه: پرویز ضیاء شهابی

ناشر: مینوی خرد

چاپ: اول 1392

تعداد صفحات: 433 صفحه

قیمت: 30 هزار تومان

در این کتاب مسائل اساسی پدیدار شناسی مطرح می‌شود و مرحله به مرحله به راه حلی نزدیکتر می‌رسد؛ پدیدار شناسی باید از آنچه موضوع بحث می‌گیرد و شیوه‌ای که موضوعش را برمی‌رسد مفهوم خود آن را بپرورد؛ اگرچه این کتاب قصد ندارد که بگوید به کردار مورخان بر جریانی جدید در فلسفه که بدان پدیدار شناسی می‌گویند، چه رفته است.

در واقع این کتاب از پدیدار‌شناسی نمی‌گوید بلکه از همان می‌گوید که پدیدارشناسی خود از آن می‌گوید.

کتاب حاضر به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام دارای فصل‌های متفاوتی هستند. در بخش اول کتاب که «بحث پدیدارشناسانه-نقادانه در برخی قول‌های ماثور درباب وجود» نام دارد چهار فصل با عناوین «قول کانت: وجود محمولی ماهوی نیست» ، «قول منتسب به ارسطو و شایع در هستی‌شناسی قرون وسطایی: سازونهاد وجودی هر موجود را چه بودن است و هست بودن»، «قول مقبول در هستی‌شناسی دوران جدید، نحوه‌های اساسی وجود وجود طبیعت است و وجود روح» و «قول منطق: از و درباره‌ی هر موجود به هر نحو که وجودداشته باشد می‌توان به واسطه‌ی «است» سخن گفت» وجود دارد.

اما بخش دوم کتاب که «پرسش هستی‌شناختی بنیادین از معنای وجود به طر کلی ساختارها و نحوه‌های اساسی وجود» نام دارد دارای یک فصل با نام «مساله‌ی فرق هستی شناختی» است.

کتاب نامبرده با روش پدیدارشناسانه‌ی هستی‌شناسی،‌ موخره‌ی کشنده به طبع و نشر، نمایه‌ی کسان،‌ واژه‌نامه و نقل‌ها از متن یونانی به پایان رسیده است.

نظر شما