شناسهٔ خبر: 57414 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

اندیشه مستقبل؛ مقالاتی در باب آینده پژوهی

پایا شواهد حکایت از آن دارند که در ایران نیز، همان گونه که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، چیستی آینده پژوهی هنوز برای بسیاری، حتی کسانی که به فعالیت های آینده پژوهانه اشتغال دارند، به درستی روشن نیست.

اندیشه مستقبل؛ مقالاتی در باب آینده پژوهی

علی پایا

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحه: ۴۲۸ صفحه

قیمت: ۳۰ هزار تومان

دیسیپلینی که از آن در زبان فارسی با عناوینی نظیر آینده پژوهی، مطالعات آینده، پژوهش آینده ها، آینده اندیشی، آینده نگری و نظایر آن یاد می شود، در سال های اخیر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و نهادها قرار گرفته است. مجموعه مقالاتی که در این دفتر گردآوری شده اند، دربردارنده بخشی از تکاپوهای نظری و عملی نگارنده برایابهام زدایی از جایگاه معرفتی و دیسیپلین آینده پژوهی و کمک به ازدیاد بازده آن در کاربردهای عملی آن اند. 

فهم چالش های پیش روی آموزش عالی و انتظارات از آن با تکیه بر مولفه های درونی و بیرونی نظام علم، وضعیت فعلی  اهمیت و آینده نگری تعاملات میان دانشگاه و محیط پیرامون به مدد مطالعات فرهنگی و اجتماعی ممکن می نماید و از این طریق می توان راهبردهای تعادل بخش میان کارویژه های دانشگاه با نیازهای اجتماعی و بازار کار ارائه داد. اما شواهد حکایت از آن دارند که در ایران نیز، همان گونه که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، چیستی آینده پژوهی هنوز برای بسیاری، حتی کسانی که به فعالیت های آینده پژوهانه اشتغال دارند، به درستی روشن نیست.

نظر شما