شناسهٔ خبر: 62484 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

بررسی۱۰ سال وضعیت نشر رمان در ایران

کتاب «نظام‌هـای چندگانـه و شـبکه‌های نشـر ادبـی: تحلیـل شـبکه نشـر رمان در ایران» به قلم نسرین اشرفی و محمدرضا هاشمی منتشر شد.

بررسی10 سال  وضعیت نشر رمان در ایران

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ در این کتاب، مولفان کوشیده‌اند با بهره‌گیری از نظریات جامعه‌شـناختی،  انجام پژوهشـی تجربی، و مبنا قراردادن روش تحلیل شبکه اجتماعی، به آسیب‌شناسی وضعیت فرهنگی کشور در حوزه نشر ادبی، تبیین بازار نشـر ادبیات داسـتانی و ‌سیاستگذاری‌های فرهنگـی مربـوط، میـزان تاثیرپذیری کمّی و کیفی نظـام چندگانه ادبی ایران از ساختار و تحولات سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک کشور، و چیستی و چگونگی تغییرات در ارتباطات با شبکه‌ موجود میان عوامل اصلی نشر رمان در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ شمسی بپردازند.  

به‌گفته مولفان این اثر، کتاب مذکور از نخسـتین پژوهش‌هـای دانشـگاهی در مطالعه نظام چندگانه ادبی ایران از منظر تحلیل شـبکه‌های اجتماعی اسـت که از مباحث روزآمد مطالعات جامعه‌شـناختی و بینارشـته‌ای در سـطح بین‌الملل به شمار مـی‌رود و اسـتفاده از نظریات جامعه‌شناسـی ادبیـات و به‌کارگیـری رویکرد تلفیقی عاملیت-سـاختار، تعمیـم‌پذیری و عمق تحلیـل‌های ارایه شده در آن‌را افزایش داده‌است.  

این کتاب در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات مورخان و به سفارش دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده‌است.

نظر شما