خبر

 • ۱ ماه قبل

  عصر حیرت سخن تازه ای ندارد

  نصیری اگر به ادوار و اکوار قائل بود ، آن گونه از امامت و غیبت سخن نمی گفت. روزگار ما دیر شناخته می شود خاصه اگر با فلسفه و تفکر معاصر مخالفت شود و مهدی نصیری یک ضدفلسفه تمام عیار است.

 • ردیابی نئولیبرالیسم در ایران و جهان ۲ ماه قبل

  شماره سی و یکم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

  ردیابی نئولیبرالیسم در ایران و جهان

  چالش‌های اقتصاد ایران در سه دهه اخیر موجب طرح مباحثی در حوزه اقتصاد سیاسی با دکتر حسین راغفر شد. در این گفت و گو بررسی سیر تاریخی و حرکت نئولیبرالیسم در جهان و ایران مورد بحث قرار گرفت. راغفر در این گفت و گو مسائل مبتلابه اقتصادی ایران را حاصل تفکری عنوان کرد که به مراکز تصمیم گیری نفوذ کردند. او در این خصوص توضیحات مبسوطی ارائه داد.