خبر

  • دانشگاه بر لبه پرتگاه ۱ ماه قبل

    شماره هفدهم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

    دانشگاه بر لبه پرتگاه

    لبه پرتگاه درواقع عنوان پرونده اندیشه این شماره فرهنگ امروز است که به یکی از مسایل مهم در حوزه آکادمیک یعنی افول اخلاق علم پرداخته است. در این پرونده افشین جهاندیده در یادداشتی با تکیه به مواجهه جواد طباطبایی و مراد فرهادپور در شماره پیشین فرهنگ امروز، به بررسی نسبت دانش و قدرت و اخلاق پرداخته است.