خبر

  • مواجهۀ اخلاق با سیاست ۲ ماه قبل

    شماره ۲۳ فرهنگ امروز منتشر شد؛

    مواجهۀ اخلاق با سیاست

    موضوع محوری این شماره حول ارتباط اخلاق و سیاست است که به مطالعه موردی شخصیت، منش و رویکرد سیاسی و اخلاقی مصدق در طول زندگی سیاسی و همچنین اخلاق زیستن در کنار اخلاق سیاسی در حیطۀ فردی و عمومی‌اش می‌پردازد و تلاش دارد این شخصیت را به‌مثابه سوژه‌ای علمی به دور از هر نوع قضاوتی مورد مداقه قرار دهد...