رضا نساجی

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۷-۰۱-۲۸ ۱۲:۴۰

    رضا نساجی: نگرش فلسفی به علوم اجتماعی را مدیون آشتیانی هستیم

    رضا نساجی می‌گوید: منوچهر آشتیانی به لحاظ سیاسی، خانواده پدری ایشان از خانواده‌های بزرگ و درهم‌تنیده‌ روحانی دوران قاجار و مشروطه، یعنی آشتیانی، طباطبایی و بهبهانی، هستند که فتوای تحریم توتون و تنباکو در زمان ناصرالدین شاه را از میرزای آشتیانی داریم و نه میرزای شیرازی! میرزا محمدحسن آشتیانی که جد بزرگ دکتر آشتیانی است و از لحاظ مادری هم او خواهرزاده نیما یوشیج است که خود موضوع پژوهش دیگری خواهد بود.