روسلینی

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲ ۱۴:۰۰

  سینمای روسلینی با ورود برگمان به بیراهه رفت

  رضا خلیلی معتقد است سینمای روسلینی با ورود اینگرید برگمان به بیراهه رفت و هرگز نتوانست به اوجی برسد که می‌توانست و می‌گوید: به لحاظ تکنیکی روسلینی محصول سینمای دوره‌ فاشیست است اما از فیلم «مردی با صلیب» بارقه‌هایی از نگاهی متفاوت در آثار او دیده می‌شود که در «پاییزا» به اوج می‌رسد.

 • شماره بیست و هفتم ۱۳۹۸-۱۰-۰۷ ۱۳:۰۲

  شمارۀ بیست‌وهفتم نشریۀ فرهنگ امروز منتشر شد؛

  روایت مواجهه ما و غرب

  مواجهه امروز ما با غرب مواجهه نویی نیست که ندانیم چگونه و چرا رخ می‌دهد. جامعه ما با بحران تاریخی‌نگری یا بی‌توجهی و به تعبیر دقیق‌تر عدم درک و فهم تاریخیت امور روبه‌روست. توجه به این بحران به ویژه در روزهایی که مواجهه ما با غرب همه ارکان سیاسی و اجتماعی و به ویژه اقتصادی ما را در برگرفته بیشتر حس می‌گردد. در همین راستا فرهنگ امروز در شماره جدید خود تلاش داشته با نگاهی به سیر مواجهه ایران با غرب و عملکرد دیپلماسی ایرانی بر لزوم درک فهم تاریخیت امور بیشتر توجه کند.