فضایل اخلاقی

کل اخبار:1

  • اخوان-میانداری ۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۰:۵۹

    گزارشی از نشست «نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی»/بخش دوم؛

    اهمیت تفکیک نفس در نظام ارسطویی

    برای تفکیک فضایل عقلی از فضایل اخلاقی قوای نفس برای ارسطو مهم است؛ چون نفس به نوعی تقسیم‌بندی می‌شود، فضایل عقلی از فضایل اخلاقی متمایز می‌شود. نفس یک قسمتی دارد که عاقل است، عقل به قسمت‌های دیگر نفس می‌گوید که چه کند؛ بنابراین نفس قسمت‌های دیگری دارد که غیرعاقل است و باید حرف آن قسمت عاقل را گوش کند. فضایل اخلاقی مربوط به این قسمت غیرعاقل است، همچنین فضایل عقلی آن قسمت عاقل است؛ بنابراین فضیلت عقلی با فضیلت خلقی متفاوت می‌شود.