فلسفه رادیکال

کل اخبار:1

  • فلسفه رادیکال ۱۳۹۸-۰۷-۰۳ ۱۴:۴۲

    مبانی فلسفه رادیکال

    چاد کائوزر

    کائوزر در این کتاب فلسفه انتقادی را صرفا با الحاق پسوند رادیکال متمایز نمی‌سازد. برای او فلسفه قسمی تغییر نظری در امر رادیکال است و چیزی که تغییری ریشه‌ای در تعبیر ما از فلسفه را هدف گرفته است؛ چراکه این دو واژه اساسا در رابطه سراسر دیالکتیکی با همدیگر هستند و تصور آن‌ها به صورت مجزا از هم بی‌معنی است.