نشست عصری با سهروردی

کل اخبار:2

 • دکتر محمود یوسف ثانی ۱۳۹۳-۰۵-۱۱ ۱۰:۱۴

  گفتاری از محمود یوسف ثانی؛

  سهروردی؛ فیلسوفِ وحدت‌

  سهروردی خیلی جاها سعی دارد کثرت مباحث منطقی را کم کند و آن‌ها را در عناوین جامع‌تر و کلی‌تری جا دهد. بر این اساس قطعاً فیلسوف وحدت‌گرا و وحدت‌نگری است. و بسیار به دنبال کاستن از کثرات و افزودن بر وحدات است

 • دکتر ضیا موحد ۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۱:۰۷

  گفتاری از ضیاء موحد؛

  هشت قرن سکوت محققان و اندیشمندان

  اگر نتوانیم کار سهروردی را نقد کنیم و بگذاریم هشت قرن دیگر بگذرد، و مدام تکرار کنیم کارهای تازه‌ای کرد، منطقی مقابل منطق ابن‌سینا آورد، منطقی مقابل منطق ارسطو آورد و... نمی‌توانیم اهمیت کاری را که شیخ اشراق در منطق کرد بفهمیم.