نمایش ماسک

کل اخبار:1

  • ماسک ۱۳۹۸-۱۰-۰۱ ۱۳:۴۱

    نگاهی به نمایش "ماسک" به کارگردانی بهزاد اقطاعی؛

    جدال پرسوناهای گمگشته، در یک درام گمشده

    با در نظرگرفتن فضای ادبیات نمایشی این روزهای ایران، وجود نمایش هایی مانند "ماسک" که ممزوج و مخلوط با مفاهیم روان (psycho) از نوع موضوعات کهن الگویی (Archetypal) و معناگرایی نسبت به زندگی و خلقت و دنیای درون و پیرامون هستند، بسیار غنیمت است؛ بنابراین می توان این اثر را گامی در فعالیت های بین رشته ای میان هنر تئاتر و حوزه روان و کسب تجربه های موفق و آزمون و خطاهای ضروری در این زمینه برای آینده پیش روی ادبیات نمایشی ایران دانست.