وحید سینایی

کل اخبار:3

 • کسرایی ۱۳۹۵-۰۱-۲۱ ۱۰:۵۷

  گزارشی از نشست «ماهیت دولت رضاشاه » (۲)؛

  نقد نظریه‌ها

  دولت در دوره‌ی پهلوی نه مانند دوره‌های ماقبل قبیله‌ای بود و نه می‌توانست مدرن باشد، زمینه‌های ظهور دولت مطلقه در ایران از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم آغاز شده بود. به اعتقاد من از اواسط عصر ناصری مقدمات ظهور دولت مطلقه در ایران فراهم شده بود و دولت مجبور شد برخی از نهادهای بوروکراتیک را برای اداره‌ی امور به وجود آورد و در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه اولین زمینه‌ها یا بدنه‌ی شکل‌گیری نیروی نظامی در ایران شکل گرفت

 • رضاشاه ۱۳۹۴-۱۲-۲۰ ۰۹:۳۶

  گزارشی از نشست «ماهیت دولت رضاشاه » (۱)؛

  دولت مطلقه‌ی رضاشاهی

  دولت رضاشاه را می‌توان با چارچوب نظری دولت مطلقه توضیح و تبیین کرد، هم استقلال نسبی از طبقات اجتماعی را توضیح داد، هم کارکردها و کارویژه‌هایش را توضیح داد و با استناد به همین نظریه توضیح داد که چرا با دولت‌های مطلقه تفاوت داشت و نتوانست کارکردها و کارویژه‌ی خود را به سرانجام برساند و همچون اروپا به طور طبیعی از دولت‌های مطلقه به دولت مشروطه سوق پیدا کند.

 • خاطرات آذربرزین ۱۳۹۴-۰۳-۲۰ ۰۹:۳۱

  نگاهی به کتاب خاطرات سپهبد شاپور آذربرزین؛

  پرسش‌هایی که طرح نشد...

  مصاحبه‌گر با تاریخ نظامی ایران معاصر به‌ویژه تاریخ ارتش شاهنشاهی و جامعه‌شناسی نظامی آن، آشنایی زیادی ندارد. از این رو، در جریان بیست‌ویک جلسه گفت‌وگو، کمتر نقش مؤثر و هدایت‌گری برای کشاندن مصاحبه‌شونده به توضیح مناسبات و روابط جمعی درون ارتش دارد. در مجموع، عنان گفتار در اختیار مصاحبه‌شونده ‌است و تقریباً به هر سو که خواسته، تاخته است.