چپ ارسطویی

کل اخبار:1

  • بلوخ ۱۳۹۸-۰۵-۲۳ ۱۱:۱۵

    نگاهی به کتاب ارنست بلوخ، ابن سینا و چپ ارسطویی؛

    خوانشی رادیکال از اندیشه ابن سینا

    جستار بلوخ جذّاب و عالمانه است، تُراث فلسفی متعلّق به ماتریالیسم نوین سده بیست و یکم را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که آن تنها یک موضوع نادیده‌گرفته‌شده در فلسفه نبوده بلکه در مقاطع حسّاس تاریخ فعّالانه سرکوب شده است.