کارگردان پرتغالی

کل اخبار:1

  • کاستا ۱۳۹۴-۰۶-۰۱ ۱۱:۲۵

    درس‌گفتاری از پدرو کاستا (۱)؛

    دری بسته که ما را به حدس زدن وامی‌دارد

    این ترجمه در ارتباط مستقیم با پرونده سینمایی شماره هفت فرهنگ امروز تحت عنوان «با خون و استخوان»(در بررسی سینمای پدرو کاستا)است که می‌تواند به عنوان مقدمه و ضمیمه‌ای برای آن پرونده در نظر گرفته شود.