مرکز پژوهشی میراث مکتوب

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۴-۰۴-۰۷ ۱۲:۳۰

  انتشارمجموعه آثار امامیه با مقدمۀ حسن انصاری

  این کتاب چاپ نسخه‌برگردانی از یک اثر کهن و ارزشمند شیعی است که از جنبه‌های مختلف از آن جمله وجود احادیث مهم از راویان و عالمان ناشناخته و تواریخ و اسناد قابل توجه برای شناخت عالمان امامی سده‌های پنجم و ششم قمری خراسان حائز اهمیت است.

 • ۱۳۹۴-۰۳-۲۸ ۱۱:۱۰

  کتاب «نقد متن پژوهی مدرن» منتشر شد

  کتاب حاضر دربردارندۀ بحثی تازه در زمینۀ تصحیح انتقادی متون، به ویژه متون دورۀ چاپ ماشینی در آغاز سدۀ نوزدهم و سدۀ بیستم است.

 • ۱۳۹۲-۱۰-۰۱ ۰۹:۲۳

  شماره سوم «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد

  شماره سوم دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» به عنوان دوفصلنامه‌ای در حوزه تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی، از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.