شناسهٔ خبر: 30113 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«نظریه جامعه‌شناختی، تکوین دیدگاه‌ها و پارادایم‌های اصلی آن»

کتاب«نظریه جامعه شناختی، تکوین دیدگاه ها و پارادایم های اصلی آن» نوشته گراهام سی. کینکلاک با ترجمه دکتر غلامرضا جمشیدیها و سید رحیم تیموری، از سوی انتشارات جامعه شناسان منتشرشده است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر، کتاب «نظریه جامعه شناختی، تکوین دیدگاه ها و پارادایم های اصلی آن» ترکیبی از یک بخش مقدماتی، دو بخش نظریه های جامعه شناسی سنتی و معاصر و در نهایت نتیجه گیری می باشد. بخش مقدماتی شامل سه فصل است که به رابطه نظریه و دانش، تعاریف نظریه، زمینه های اجتماعی، فکری و شخصی که در نظریه مؤثر است و بالاخره به طرح سه پارادایم؛ یعنی ارگانیک- کارکردگرایی ساختاری، تضاد-رادیکال و رفتارگرایی اجتماعی-روانشناختی اجتماعی می پردازد.

در بخش دوم که به نظریه های سنتی اختصاص دارد، پس از طرح مباحث کلی، دیدگاه جامعه شناسان را با توجه به وابستگی نظری هر یک، ذیل یکی از سه پارادایم؛ ارگانیک، تضاد و رفتارگرایی اجتماعی مطرح و مورد بحث قرار می دهد.

بخش سوم به نظریه های جامعه شناختی معاصر می پردازد. در این بخش نویسنده پس از طرح مقدماتی در مورد زمینه های شکل گیری جامعه شناسی در آمریکا و پیدایش نظریه های مدرن، به طرح نظریه های جامعه شناسان، ذیل سه پارادایم کارکردگرایی ساختاری، تضاد مدرن و پاردایم روانشناختی اجتماعی می پردازد. در بخش پایانی کتاب، نویسنده تلاش می کند با مروری بر آنچه در صفحه های قبل بیان شده خاستگاه اجتماعی، فکری و تحولات بعدی نظریه های جامعه شناسی را به تصویر بکشد.

کتاب پیش رو، اگر چه به لحاظ زمانی خیلی جدید نیست، ولی از شیوه و سبک کار جدیدی برخودار است. تاکنون کتاب های متفاوتی در نظریه های جامعه شناسی ترجمه شده است؛ ولی کتابی با نگاه پارادایمی برای دانشجویان جامعه شناسی نه تألیف و نه ترجمه شده است. لذا ترجمه این کتاب برای دانشجویان جامعه شناسی مفید خواهد بود.

ارتباط نظریه و دانش، نظریه چیست؟، نظریه جامعه شناختی چیست؟، دستیابی به مدلی از فرایند نظریه پردازی، درآمدی بر نظریه جامعه شناسی سنتی، نظریه ارگانیک، نظریه تضاد، رفتارگرایی اجتماعی، سنخ شناسی از نظریه جامعه شناسی سنتی، درآمدی بر نظریه جامعه شناسی معاصر، کارکردگرایی ساختاری، نظریه تضاد مدرن استمرار نظریه تضاد، نظریه روان شناختی- اجتماعی استمرار رفتارگرایی اجتماعی، سنخ شناسی از نظریه جامعه شناختی معاصر، ویژگی های اصلی نظریه جامعه شناسی، فصول ۱۵ گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

نظریه چیست؟، نظریه پردازی  نظریه جامعه شناختی، انواع اصلی نظریه، زمینه اجتماعی نظریه پردازی، تعریف نظریه جامعه شناختی، انواع اصلی و مسائل اساسی نظریه جامعه شناختی، پارادایم ارگانیک-کارکردگرایی ساختاری، پارادایم تضاد-رادیکال، پارادایم رفتارگرایی اجتماعی- روانشناسی اجتماعی، مقایسه سه پارادایم، پارادایم های ماقبل جامعه شناختی، پارادایم مابعدالطبیعی، پارادایم الهیاتی، پارادایم فلسفی، پارادایم اثبات گرا، رویکرد ناتورالیستی نظیه ارگانیک، اگوست کنت(۱۷۹۸-۱۸۵۷)، هربرت اسپنسر(۱۸۲۰-۱۹۰۳)، رویرد سیستمی نظریه ارگانیک، امیل دورکیم(۱۹۱۷-۱۸۵۷)، فردیناند تونیس(۱۹۳۶-۱۸۵۵)، رویکرد سیستمی نظریه تضاد، کارل مارکس(۱۸۸۴-۱۸۱۸)، ویلفرده پارتو(۱۹۲۳-۱۸۴۸)، تورشتاین وبلن(۱۹۲۹-۱۸۵۷)، از جمله مباحث و موضوعاتی است که نویسنده بدانها پرداخته است.

رویکرد سیستمی رفتارگرایی اجتماعی، ماکس وبر(۱۹۳۱-۱۸۶۳)، جرج هربرت مید(۱۹۳۱-۱۸۶۳)، گئورک زیمل(۱۹۱۸-۱۸۴۰)، مراحل توسعه نظریه معاصر، نظریه، پژوهش و کاربرد، تکنولوژی و نظریه نظامهای مدرن، ویکرناتورآلیستی کارکردگرایی ساختاری، امیتای اتزیونی، ادوارد تیراکیان، رویکرد سیستمی نظریه تضاد مدرن، رال دارندورف(۲۰۰۹-۱۹۲۹)، سی رایت میلز(۱۹۶۳-۱۹۱۶)، لوئیس کوزر(۲۰۰۳-۱۹۱۳)، دیوید رایزمن(۲۰۰۲-۱۹۰۹)، رویکرد سیستمی نظریه ران شناختی- اجتماعی، هربرت بلومر(۱۹۸۷-۱۹۰۰)، اروینگ گافمن(۱۹۸۲-۱۹۲۲)، پیتر بلاو(۲۰۰۲-۱۹۱۸)، هارولد گارفینگل(۲۰۱۱-۱۹۱۷)، از جمله دیگر موضوعات و مباحثی هستند که نویسنده در این کتاب بدانها پرداخته است.

«نظریه جامعه شناختی، تکوین دیدگاه ها و پارادایم های اصلی آن» نوشته گراهام سی. کینکلاک با ترجمه دکتر غلامرضا جمشیدیها و سید رحیم تیموری، برای نوبت اول سالجاری در۳۱۸ صفحه از سوی انتشارات جامعه شناسان منتشر شده است.

نظر شما