شناسهٔ خبر: 47912 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

آتش و خاکستر

آتش و خاکستر همة مهارت‌های انسانی در سیاست نیرنگ‌بازی است اما نیرنگ‌بازی باید به آسانی و با مهارت پنهان شود. این متانت تصنعی می‌تواند از گذر تجربه حاصل شود اما قابل آموزش نیست.

آتش و خاکستر

مایکل ایگناتیف

مترجم: فیروز سالاریان

ناشر: آگاه

تعداد صفحات: ۲۰۱ صفحه

قیمت: ۱۳ هزار تومان

سیاست و سیاست‌مدار دو عنصر اصلی در مباحث این کتاب هستند که ایگناتیف تلاش کرده است، با توجه به سوابق روشن و طولانی علمی خود در تدریس سیاست و دارا شدن عنوان سیاست‌مدار، بازتاب آنان را در قالب مبارزات حزبی و کارزار انتخاباتی برای رهبری حزب سیاسی در کشوری که نظام حکومتی آن دموکرات به حساب می‌آید برشمارد. ایگناتیف در جای جای کتاب، در مقام یک صاحب‌نظر، ویژگی‌های سیاست و سیاست‌مدار را بازگو می‌کند، ضعف و قدرت آنان را در پروسة عمل نشان می‌دهد. او بیان می‌کند که آموخته‌ها دربارة سیاست لزوماً در عمل به کار نمی‌آیند. همة مهارت‌های انسانی در سیاست نیرنگ‌بازی است اما نیرنگ‌بازی باید به آسانی و با مهارت پنهان شود. این متانت تصنعی می‌تواند از گذر تجربه حاصل شود اما قابل آموزش نیست.

نظر شما