تاریخ اروپا

کل اخبار:1

  • تاریخ اروپا ۱۳۹۹-۰۹-۲۲ ۱۱:۴۶

    تاریخ اروپای مدرن

    تی.اس. دبلیو بلنینگ

    چیزی که نمی تواند باعث شود که از کنار کتاب حاضر به سادگی بگذریم ساختار مقاله محور آن است که باعث شده است که روایت تاریخ اروپا از بیان کلیات سیاسی و تاریخ روابط بین الملل به صورتی مسئله مند و با دیدی پرسش محور و تخصصی تغییر یابد.