تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره قاجار

کل اخبار:1

  • آبادیان ۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۰:۴۶

    نقدی بر کتاب «تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره‌ی قاجار»؛

    بازنگری در منطق تاریخ‌نگاری معاصر

    فهم از تاریخ و نیز تاریخ‌‌نگاری هر قوم و گروهی براساس درک و فهمی است که آن‌ها از هویت خویش دارند. این هویت از یک‌سو در متن یک فرادهش و یا به تعبیر مأنوس‌‌تر سنت، معنا می‌‌یابد. هویت با آنکه وجه متمایز میان خود و دیگری است، دارای سیالیت و پویایی است.