تقیه

کل اخبار:1

  • sarkhosh ۱۳۹۷-۰۴-۰۵ ۱۲:۳۲

    تقیه چه خطراتی را برای حکومت‌مندی مدرن فراهم می‌آورد؟

    زمامداری تقیّه‌گستر یا حکومت‌­مندی لیبرال؟

    در جامعه‌ی لیبرال استتارشدن و پنهان‌ماندن، در تاریکی‌ماندن یا در معنای فقهی آن تقیّه‌کردن همچون سمی مهلک و پُرخطر عمل می‌کند: لیبرالیسم تقیّه را در معنای اختفای عقیده نمی‌پسندد چراکه ممکن است همچون زلزله‌ای از زیر پوست شهر بیرون آید و هر حکومتی را با خطری جدی مواجه کند. تقیّه امکان دیدن و پاییدن را می‌گیرد و حکومت‌کردن را به مقوله‌ای بسیار پرهزینه و خطرناک بدل می‌کند که هر آن باید نگران ناشناخته‌ها باشد: نگران امر غیرقابل پیش‌بینی.