شماره بیستم

کل اخبار:1

  • جلد بیستم ۱۳۹۶-۰۹-۰۷ ۱۲:۲۵

    شماره بیستم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

    شماره بیستم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد

    به همراه آثار و اندیشه‌های بابک احمدی موجی از پست مدرنیسم در ایران پدید آمد که نیاز فراوان به بازنگری دارد. این پرونده که با عنوان موج مرده به چاپ رسیده است زمینه‌های ورود پست‌مدرنیسم در ایران، علت اوج و فرود گرایش به آثار بابک احمدی، نقدی بر اصول نقادی مدرنیته در آثار و همچنین ضعف های محتوایی کتاب های بابک احمدی را مورد مداقه قرار داده است.